Recent Posts

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2562 แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(สปก.) กว่า 500 คน โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมบูธการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ว่า นโยบายสำคัญที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ คือ 1.อยากให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ต่อยอดและนำศาสตร์พระราชาไปส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติอย่างจริงจัง 2.จะมีการปรับปรุงที่ดินทำกิน เพื่อลดความเลื่อมล้ำไม่ให้มีนายทุนเข้าถือครอง 3.จะแก้กฎหมาย หรือระเบียบ เพื่อจัดสรรที่ดินในเขต สปก.ให้ประชาชนได้ทำกินหรือทำธุรกิจ …

Read More »

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม MOU

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างระยองกับสถานประกอบการในจังหวัดระยอง นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดการจัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 45 แห่ง จำแนกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1.สถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและฝึกอาชีพ จำนวน 20 แห่ง ประเภทที่  2.สถานประกอบการร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 15 แห่ง เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนโยบายการผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ประเภทที่ …

Read More »

โรงเรียนบ้านค่าย เปิดงานวันอาชีพแฟร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่อาคารเกษตร โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย เป็นประธานเปิดงานวันอาชีพแฟร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย และสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา มีนางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย นางอนงค์ คุ้มรักษ์ เกษตรอำเภอบ้านค่าย และนายธีระ กิจเจริญ เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เช่น งานปัญญาภิวัฒน์ บูธสาธิตการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร-สาธิตการกำจัดแมลงศัตรูพืช การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารของนักเรียน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของครูและนักเรียน เป็นต้น ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย …

Read More »