Recent Posts

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม MOU

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างระยองกับสถานประกอบการในจังหวัดระยอง นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดการจัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 45 แห่ง จำแนกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1.สถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและฝึกอาชีพ จำนวน 20 แห่ง ประเภทที่  2.สถานประกอบการร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 15 แห่ง เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนโยบายการผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ประเภทที่ …

Read More »

โรงเรียนบ้านค่าย เปิดงานวันอาชีพแฟร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่อาคารเกษตร โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย เป็นประธานเปิดงานวันอาชีพแฟร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย และสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา มีนางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย นางอนงค์ คุ้มรักษ์ เกษตรอำเภอบ้านค่าย และนายธีระ กิจเจริญ เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เช่น งานปัญญาภิวัฒน์ บูธสาธิตการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร-สาธิตการกำจัดแมลงศัตรูพืช การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารของนักเรียน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของครูและนักเรียน เป็นต้น ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย …

Read More »

บ้านตากาแฟ ( Banta Cafe’ ) ความสุขสุนทรีย์ คอกาแฟไทย

บ้านตากาแฟ  ( Banta Cafe’ )  ความสุขสุนทรีย์ คอกาแฟไทย  คำคมประจำร้านกาแฟแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ภายในปั้มน้ำมันเชลล์  เราจะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ ร้านกาแฟแห่งนี้กันครับ โดยวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณ ภาคิน เมธาวิชญกุล ผู้บริหารร้านบ้านตากาแฟ เล่าให้ฟังว่า ตามเดิมที่แล้ว ปั้มน้ำมันแห่งนี้เป็นแค่ ปั้มน้ำมันอย่างเดียว แต่คุณพ่อเกิดเล็งเห็นถึงโอกาสของ ธุรกิจร้านกาแฟ จึงได้ริเริ่มก่อตั้ง โดย คุณพ่อเป็นคนคิดสูตร คุณตาเป็นคนชิม จึงเป็นที่มาของ ชื่อร้านว่า “ บ้านตากาแฟ ” โดย ก่อตั้ง เมื่อพ.ศ. 2545  ถึงตอนนี้ก็ เป็นเวลากว่า 17 ปีแล้ว …

Read More »